תקנון

ראשי תקנון

כללי והגדרות

 1. משיקולי נוחות, תקנון זה והאתר מנוסחים בלשון זכר אך כל האמור בהם מיועד לנשים ולגברים כאחד.
 2. האתר tivanbiotech.com ונגזרותיו (להלן ה"אתר") הינו בבעלותה הבלעדית של חברת טיבאן ביוטק בע"מ (להלן "החברה").
 3. האתר מיועד למשתמשים שתחום עיסוקם המקצועי הוא במחקר בסיסי בלבד בתחומי הביולוגיה ו/או הכימיה ו/או המדעים.
 4. האתר מציע למשתמשים מידע, תכנים, חומר פרסומי ואפשרות פניה לרכישה של פריטים המיועדים למחקר בסיסי בלבד.
 5. בתקנון זה, "פריט" או "מוצר", פירושם: תמיסה, ו/או בקבוק, ו/או ריאגנט, ו/או רכיב, ו/או מיכל, ו/או חומר כימי ו/או שילובם של הנ"ל, כולם או מקצתם והמיועד/ים למחקר בסיסי בלבד.
 6. בתקנון זה, "מידע" ו/או "תכנים" פירושם: טקסט, ו/או וידאו, ו/או שם פריט, ו/או פרסום, ו/או מפרט טכני, ו/או מספר קטלוגי, ו/או קטלוג, ו/או כל חומר אחר הכולל, אך אינו מוגבל, למילים, תמונות, שרטוטים, מירשמים, רישומים, איורים ורשומות סדורות. תכנים שהינם למטרות שיווק, שירות ופרסום בלבד.
 7. בתקנון זה, "ספק מורשה" פירושו: מי שהוסמך לאספקה של פריטי האתר למחקר בסיסי בלבד.
 8. בתקנון זה, "מפעיל האתר" או "מנהלי האתר" או "בעלי האתר" , פירושם: חברת טיבאן ביוטק בע"מ, אדם ו/או חברה ו/או מי מהם ו/או מי מטעמם המפעיל/ים את האתר.
 9. בתקנון זה "משתמש" פירושו: כל אדם ו/או חברה ו/או גורם אשר נכנס ו/או גולש באתר. 

  i. תנאי השימוש באתר


 10. השימוש באתר ו/או ההרשמה כמנוי לאתר לקבלת מידע ו/או תכנים, ו/או הצעות מחיר ייחשבו להסכמה מצד המשתמש לתנאי התקנון.
 11. המשתמש מצהיר כי לא יעלה טענה בדבר אי הסכמתו למי מתנאי תקנון האתר. 
 12. מפעילי האתר רשאים להשעות, להפסיק, לחסום או למנוע גישתו של משתמש לשירותים ו/או למידע הניתנים באתר וזאת בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וזאת מבלי להודיע ו/או לעדכן את המשתמש.
 13. מפעילי האתר רשאים לעדכן ו/או לשנות את תנאי התקנון מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתם וזאת מבלי להודיע ו/או לעדכן את המשתמש.
 14. אין לעשות במידע, בתכנים שפורסמו ו/או בתכנים היחודיים ו/או במחירי הפריטים, ו/או בשירותים המוצעים באתר כל שימוש מסחרי למעט שימוש למחקר בסיסי בלבד ולמטרות רכישת הפריטים.
 15. מפעילי האתר אינם אחראים למהימנות ו/או דיוק ו/או שלמות התכנים המוצגים באתר והמשתמש מצהיר כי מובהר לו כי המידע באתר הוא למטרות שירות, שיווק ופרסום בלבד. 
 16. באחריות המשתמש לבחון את התאמת הפריט ו/או המידע לצרכיו.
 17. המשתמש מצהיר כי מטרת השימוש באתר היא קבלת מידע ו/או מחירי פריטים ו/או הצעות מחיר לרכישת פריטים לצרכי מחקר בסיסי בלבד. 
 18. מפעילי האתר רשאים לבטל כל הצעת מחיר בכל עת ומכל סיבה שהיא וזאת בין אם התקבלה הזמנה ובין אם לא התקבלה הזמנה מהמשתמש ו/או מי מטעמו וזאת בהתאם לשיקול דעתם וזאת מבלי להודיע ו/או לעדכן את המשתמש והמשתמש יהיה מנוע מלטעון בדבר אי תקפותו של תנאי זה.
 19. מפעילי האתר רשאים שלא לכבד הזמנת רכש שהתקבלה מהמשתמש ו/או מטעמו וזאת מכל סיבה שהיא וזאת בהתאם לשיקול דעתם וזאת מבלי להודיע ו/או לעדכן את המשתמש, למעט הודעה שתשלח במייל בדבר אי כיבוד ההזמנה, והמשתמש יהיה מנוע מלטעון בדבר אי תקפותו של תנאי זה.
 20. השימוש במידע באתר, הצעות המחיר ומחירי הפריטים מיועדים למשתמש בלבד ואין המשתמש רשאי להעבירם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לאחר, אלא לשם רכישת פריטים ולצרכי מחקר בסיסי בלבד.
 21. המשתמש מתחייב שלא לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשלוח, לשדר, למסור לאחר, כל מידע המאוכסן באתר, לרבות מחירי פריטים והצעות מחיר , בין אם התקבלו באתר ובין אם התקבלו ישירות במייל או בכל אמצעי תקשורת אחר, למעט לשם רכישת פריטים לצרכי מחקר בסיסי בלבד.
 22. רכישת מוצרים מאתר זה ו/או ממשווקים מורשים של מוצרי החברה כפופה לתנאים ולהוראות המפורטים בתקנון זה וכן לתנאים ולהוראות המפורטים בהסכם המכר ("להלן הסכם המכר").


  ii.     הגבלת אחריות 

 23. הפריטים באתר מיועדים למטרות מחקר בסיסי בלבד ורכישתם, קבלתם, בין אם בתמורה ובין אם שלא בתמורה, ישירות מהחברה ו/או ממשווק מורשה של פריטי החברה ו/או מצדדים שלישיים, כפופים לשימוש ולמגבלות המפורטים בהסכם המכר.
 24. הפריטים באתר מוצעים למשתמש AS-IS, והמשתמש מצהיר, כי מפעילי האתר לא ישאו באחריות כלשהי בשל אי התאמת הפריטים ו/או המידע לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו. למען הסר ספק אין באמור בכדי לגרוע מאחריות החברה לפריטים, בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
 25. המידע והתכנים המוצגים באתר הם למטרות שיווק שירות ופרסום בלבד והמשתמש מצהיר כי מובהר לו כי מפעילי האתר אינם אחראים למהימנות ו/או דיוק, ו/או שלמות התכנים המוצגים באתר ואינם אחראים לכל רשלנות ו/או מחדל אשר קשורים או עשויים להיות בקשר לתכנים ו/או השימוש שנעשה בהם וכי על המשתמש חלה האחריות המלאה לבדיקת דיוקו של המידע, איכותו והתאמתו לצרכיו.
 26. המשתמש מצהיר, כי הוא מסכים לקביעה כי מפעילי האתר הינם מפעילים סבירים על פי כל מבחן משפטי שהוא.
 27. המשתמש מצהיר כי בהינתן הפניה לאתרים נוספים באינטרנט, הרי שהוא מסיר כל אחריות מהחברה בשל הפניות אלו וכי מצהיר שידוע לו כי החברה אינה אחראית ואין באפשרותה לבחון את טיבו ו/או טיבעו של המידע המוצג באתרים אלו.
 28. המשתמש מצהיר כי בהינתן הפניה לפריטי מידע חיצוניים שאינם כתובים ו/או ערוכים על ידי החברה, הרי שהוא מסיר כל אחריות מהחברה בשל הפניות אלו וכי הוא מצהיר שידוע לו כי החברה אינה אחראית ואין באפשרותה לבחון את טיבם ו/או טיבעם של פריטי מידע חיצוניים שאינם כתובים ו/או ערוכים על ידי החברה.
 29. מפעילי האתר, החברה או מי מטעמם אינם אחראים בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, שיגרם למשתמש באתר, למי מטעמו, ו/או צדדים שלישיים וזאת בגין השימוש בפריטים, ו/או במידע, ו/או בתכנים המופרסמים באתר.


  iii.     הגנת הפרטיות

 30. מפעיל האתר רשאי לדרוש מהמשתמש למלא את טופס ההצטרפות במלואו כתנאי מקדמי לשימוש באתר ו/או לקבלת הצעות מחיר, ו/או לרכישת פריטים מהחברה.
 31. המשתמש מצהיר כי ברישומו לאתר מאשר הוא את הכללתו ברשימת לקוחות החברה ולהצטרף לרשימת הדיוור של החברה ו/או מי מטעמה.
 32. פרטי המשתמשים והמידע שיאסף במהלך פעילותם של המשתמשים באתר ישמרו במאגר המידע של מפעילי האתר וישמשו את מפעילי האתר בהתאם להוראות כל דין.
 33. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסכים ומאפשר למפעילי האתר ו/או מי מטעמו להשתמש ולעשות בפרטיו כל דבר המותר על פי דין.
 34. בין היתר ישתמשו מפעילי האתר בפרטי המשתמשים ובפעילותם באתר על מנת לאתר עבור המשתמשים פריטים חדשים, לעדכן אותם בדבר פריטים ומבצעים באתר, לעדכן אותם בדבר שירותים נוספים המוצעים על ידי מפעילי האתר ו/או מי מטעמם ו/או מי שאיתם יתקשרו מפעילי האתר בקשרים מסחריים אחרים.
 35. בין היתר ישתמשו מפעילי האתר בפרטי המשתמשים למטרות שיווקיות, ו/או סטטיסטיות ו/או מסחריות אחרות וזאת כחלק מפעילות מהאתר בקשריו המסחריים עם צדדי ג' וזאת בתנאי שלא יועברו פרטי מידע הכוללים את שמו הפרטי, שם משפחתו ומספר הטלפון הפרטי של המשתמש לצדדי ג'.
  iv. זכויות יוצרים וקניין רוחני
 36. חלק מהמידע והתכנים במוצגים באתר, והכולל, אך לא מוגבל לתמונות, מסמכים שונים, פרוטוקולים ומסמכים טכניים, מרשמים, מרשמים טכניים, דפי אנליזה, ו/או דפי מידע מוצג באתר כשירות למשתמש וזאת בהתאם ובכפוף להסכמים בין מפעילי האתר לביו צדדים שלישיים. חלק מזכויות היוצרים בתכנים אלו שייכים לצדדים שלישיים ואין להעתיק ו/או לשכפל, ו/או להפיץ ו/או לשווק ו/או למסור בתמורה או שלא בתמורה, לאחרים את התכנים ו/או לעשות בהם שימוש מסחרי ו/או אחר, למעט השימוש לצרכי מחקר בסיסי בלבד, וזאת בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת מפעילי האתר, מראש ובכתב.


  iv. האתר כחנות וירטואלית

 37. האתר אינו משמש כחנות לרכישה ישירה של פריטים. למטרות מחקר בסיסי בלבד.


  v. פניה לבקשת מידע, הצעות מחיר ורכישת פריטים מהחברה

 38. המשתמש מצהיר כי בקשתו למידע והצעות מחיר היא לפריטים המיועדים למחקר בסיסי בלבד וכי הרכישה עומדת בהתאם להסכם המכר.
 39. המשתמש מצהיר כי קרא והבין את הסכם המכר ובבחירתו לקבלת הצעת מחיר לשם ביצוע רכישת פריטים מהחברה ו/או ממשווק מורשה של החברה הוא מוותר על כל תנאי ו/או מגבלה העומדת בניגוד להסכם המכר וכי יהיה הוא מנוע מלטעון בדבר אי תקפותם של מי מתנאי הסכם המכר.
 40. המשתמש מצהיר כי בביצוע רכישת פריטים מהחברה ו/או ממשווק מורשה של החברה הוא מסכים לכל תנאיו של הסכם המכר, וכי הוא מוותר על כל תנאי ו/או מגבלה העומדת בניגוד להסכם המכר, וכי יהיה הוא מנוע מלטעון בדבר אי תקפותם של מי מתנאי הסכם המכר.
 41. מפעילי האתר רשאים לחסום משתמשים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ולמנוע מהם לקבל הצעות מחיר ו/או לבצע רכישות בחברה וזאת מבלי להודיע ו/או לעדכן את המשתמש והמשתמש יהיה מנוע מלטעון בדבר אי תקפותו של תנאי זה.
 42. מפעילי האתר רשאים לבטל כל הצעת מחיר בכל עת ומכל סיבה שהיא וזאת בין אם התקבלה הזמנה ובין אם לא התקבלה הזמנה מהמשתמש ו/או מי מטעמו וזאת בהתאם לשיקול דעתם וזאת מבלי להודיע ו/או לעדכן את המשתמש והמשתמש יהיה מנוע מלטעון בדבר אי תקפותו של תנאי זה.
 43. מפעילי האתר רשאים שלא לכבד רכישות של פריטים, אשר בשל קשיים טכניים ו/או כוח עליון, ו/או שינוי במחירי התשומות, ו/או מחסור תשומות, ואו מחסור בכוח אדם, ו/או כל סיבה טכנית ושאינה טכנית, ו/או כל סיבה אחרת, לא ניתן, וזאת בהתאם לשיקול מפעילי האתר הבלעדיים, לייצר ו/או לספק פריטים אלו והמשתמש יהיה מנוע מלטעון בדבר אי תקפותו של תנאי זה.
 44. מפעילי האתר רשאים שלא לכבד רכישות של פריטים, אשר למיטב ידיעת מפעילי האתר ובהתאם לשיקולי מפעילי האתר הבלעדיים, אינם מיועדים למטרות מחקר בסיסי ו/או העשויים לשמש לשימושים אחרים ממה שיועדו לכך והמשתמש יהיה מנוע מלטעון בדבר אי תקפותו של תנאי זה.
 45. מפעילי האתר רשאים לדרוש ממשתמשי האתר, בין אם כתנאי מיקדמי או בדיעבד, הצהרה בדבר השימוש המיועד בפריטים וכן הצהרה כי הפריטים לא יעברו לאחר בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
 46. מפעילי האתר רשאים לדרוש ממשתמשי האתר להחזיר פריטים שנרכשו, וזאת באופן מיידי ועל חשבון המשתמש, באם למיטב ידיעת מפעילי האתר ו/או החברה ובהתאם לשיקולי מפעילי האתר, אינם מיועדים למטרות מחקר בסיסי ו/או העשויים לשמש לשימושים אחרים ממה שיועדו לכך והמשתמש יהיה מנוע מלטעון בדבר אי תקפותו של תנאי זה.
 47. למען הסר ספק, מפעילי האתר לא ישאו באחריות לשום נזק שינבע או עשוי לנבוע משימוש לא מתאים, ו/או לא נכון, ו/או לא מקצועי ו/או החורג מהתנאים המפורטים בהסכם המכר.
 48. המשתמש מצהיר כי תכתובת אלקטרונית, מייל, קובץ תסדיר מסמכים נייד ((PDF ו/או כל קובץ אחר, אשר נוצר במהלך פעילותו באתר ו/או שהתקבל ממפעילי האתר אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה כלשהיא ואינו מחייב את החברה, מפעילי האתר ו/או מי מטעמיהם, וכי רק רישומים שנרשמו בהתאם לאופיה העסקי של החברה ולנוהליה הפנימיים יהוו ראיה חלוטה וסופית לקיומן ונכונות פעולות אלו והמשתמש יהיה מנוע מלטעון בדבר אי תקפותו של תנאי זה.
 49. חיוב המשתמש ברכישה ישירה של פריטים באתר יהיה בהעברה בנקאית בלבד ובהתאם להסכם מיקדמי בכתב, בינו לבין החברה. החברה רשאית לסרב לביצוע חיוב בדרכים אחרותוהמשתמש יהא מנוע מלטעון כנגד החלטה זו.
 50. המשתמש יכול לפנות בדואר אלקטרוני בלבד לקבלת פרטים נוספים ובירורים בדבר פריטים מסויימים. 
 51. החברה רשאית לספק את הפריט המוזמן במספר אריזות ו/או מספר משלוחים ו/או לספק כמות העולה מהכמות המוזמנת, אך לא כמות הקטנה מהכמות המוזמנת, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 52. החברה ו/או ספקיה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לאי אספקה, ו/או איחור באספקה ו/או עיכוב באספקה של פריטים שהוזמנו וזאת בשל עיכובי מכס ו/או חוק ו/או תקנה ו/או שביתות ו/או כוח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה. 
 53. אחריותה של החברה בשל עיכובים או איחורים, או ביטולים או כשלים באספקה בין אם יגרמו על ידי צד שלישי ובין אם יגרמו בשל מעשה או מחדל של החברה או מי מטעמה, תהא מוגבלת להיקף שלא יעלה על עלות הפריט שנרכש על ידי הלקוח והמשתמש יהיה מנוע מלטעון בדבר אי תקפותו של תנאי זה.
 54. החברה ו/או מי מטעמה לא תשא ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ו/או מיוחד, ו/או הפסד הכנסה, ו/או מניעת הכנסה ו/או עיכוב בפיתוח ו/או עיכוב במחקר וכל נזק אחר מכל סוג שהוא, שיגרם או שעלול להיגרם למשתמש בשל עיכובים, /ואו איחורים, ו/או ביטולים ו/או כשלים באספקה בין אם יגרמו על ידי צד שלישי ובין אם יגרמו בשל מעשה או מחדל של החברה או מי מטעמה והמשתמש יהיה מנוע מלטעון בדבר אי תקפותו של תנאי זה.
 55. דמי המשלוח הם להובלה רגילה בלבד ,לאיזורי האספקה של החברה וללקוחות רשומים בלבד. במקרה של הובלה מיוחדת ו/או חריגה ו/או הובלה למקומות שאינם בתחום איזור האספקה של החברה, תהא החברה ו/או מי מטעמה רשאים לדרוש תשלום נוסף בגין ההובלה.
 56. המשתמש מצהיר כי גם בביצוע הזמנה מהחברה, בין אם בהזמנה ישירה ובין אם דרך הזמנת רכש, מקום העסקה הינו הישוב עומר, וזאת לכל דבר ועניין.
 57. פרטי האתר נמכרים AS IS, ונמכרים ללא אפשרות החזרה. יחד עם זאת, במקרים בו יפנה המשתמש לביטול עסקה, בין אם בשל פגם במוצר, או אי התאמה בין המוצר לפרטים שנמסרו במועד ביצוע העסקה, ויקבל אישור להחזרת הפריט ולביטול העסקה בין אם במלואה ובין אם באופן חלקי, מתחייב המשתמש להחזיר את הפריט באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא ועליו לשאת את דמי המשלוח ועלות החזרת הפריט למלאי החברה ו/או עלות השמדתו.


  vi. דין וסמכות שיפוט

 58. המשתמש מצהיר כי הוא מתחייב להשתמש באתר ובמידע הנתון בו בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות בתקנון זה והתאם לתקנות ההסכם המכר.
 59. על התקנון יחול הדין הישראלי בלבד.
 60. פרשנותו ואכיפתו של התקנון, ו/או כל טענה ו/או סכסוך הנובע מהשימוש באתר ו/או רכישת פריטים באתר ו/או שימוש בפריטים שנרכשו באתר יהיו על פי הדין הישראלי ולבית המשפט המוסמך בעיר באר שבע תהיה סמכות השיפוט הבלעדית.
 61. מבלי לפגוע ו/או לגרוע מזכותה של החברה לפנות לכל ערכאה שיפוטית, המשתמש מתחייב לפנות להליך בוררות, בפני בורר שיוסכם על ידי החברה, בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתעלה כנגד החברה. הבורר יהיה כפוף לדין המהותי ויחוייב לנמק החלטתו. פסק הבוררות יהיה ניתן לערעור בפני בורר על פי הוראות ס' 21א לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968, והתוספות לחוק.   
צרו איתנו קשר